Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na przygotowanie i wdrożenie projektu zbudowania strategii Human Resources w LS Technics Sp. z o.o.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
20 czerwca 2022

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zbudowanie strategii HR z uwzględnieniem zdefiniowanej misji, wizji i wartości organizacji oraz przygotowanie planu działań wdrożeniowych w formule aktywnej współpracy z kadrą managerską Spółki. 

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 

NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie wewnętrznej strategii Human Resources.

Przygotowując ofertę należy wziąć pod uwagę zagadnienia z poniższych obszarów:

1) Misja, wizja i wartości:

a) Warsztat wdrożeniowy w zakresie misji wizji i wartości organizacji (misja, wizja i wartości są już zdefiniowane) poprzez wskazanie roli managerów w procesie budowy kultury organizacji opartej na wypracowanych wartościach oraz odpowiedniej komunikacji misji i wizji pracownikom w organizacji.

b) Warsztat Follow up – wymiana doświadczeń powykonawczych (doświadczenia kadry managerskiej w zakresie komunikowania misji, wizji i wartości w organizacji).

2) Strategia działalności Spółki

a) Operacjonalizacja strategii (np. mapy celów, KPI, narzędzia monitorowania wykonania).
b) Sposób włączenia kadry menedżerskiej w proces planowania strategicznego.

3) Komunikacja wewnętrzna 

a) Dobrór narzędzi komunikacji wewnętrznej w odniesieniu do działań z zakresu operacjonalizacji strategii.

4) Proces planowania organizacji

a) Projekcje wielkości zatrudnienia, alokacja kompetencji, zastępowalność, itd.
b) Przygotowanie planu szkoleń dla kadry managerskiej (w tym szkoleń indywidualnych) w zakresie podniesienia kompetencji  managerskich.

5) Proces rekrutacji i onboardingu

a) Analiza aktualnego procesu rekrutacji i wprowadzania do organizacji.
b) Zwiększenie efektywności procesów rekrutacji i onboardingu. 
c) Standaryzacja procesów.

6) Optymalizacja procedur HR 

a) Analiza istniejących procedur, weryfikacja ich kompletności.
b) Konwersja procedur na schematy postępowania i checklisty. 
c) Komunikacja zoptymalizowanych procedur w organizacji.

7) Ewentualna propozycja dodatkowych działań w innych obszarach

Ocenie poddane zostaną również:

1) zaproponowany sposób pracy nad projektem, np. warsztaty szkoleniowe dla kadry, konsultacje w okresie wdrażania i we wskazanym okresie po wdrożeniu, indywidualne spotkania, narzędzia informatyczne, narzędzia autorskie 
2) harmonogram działań 
3) cena
4) doświadczenie w podobnych projektach


Cena powinna uwzględniać prawa do bezterminowego wykorzystywania wdrożonych lub udostępnionych narzędzi, materiałów szkoleniowych i wdrożeniowych.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 20.06.2022 r. do godz. 14:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udziela: Pani Anna Szczygieł,

e-mail: a.szczygiel@lst.aero    tel.: 887 831 208.

Wszelkich informacji w zakresie samego postępowania ofertowego udziela: Pani Agata Libiszewska

e-mail: a.libiszewska@lst.aero tel.: 887 830 751.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych