Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia usługi wykonania instalacji elektrycznej w hangarze LS Technics Sp. z o.o. na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku

TERMIN SKŁADANIA OFERT
13 czerwca 2022

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji elektrycznej hangaru LS Technics Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie Portu Lotniczego im. L.Wałęsy w Gdańsku.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 

NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji elektrycznej użytkowanego na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku hangaru, w ramach realizacji części opracowanego już projektu wykonawczego. Realizacja prac nie będzie dotyczyć wykonania zasilania dla rozdzielnic RB, RK1-RK5 (realizacja opcjonalna w późniejszym czasie).
Lokalizacja hangaru: budynek znajduje się na terenie Portu Lotniczego im. L.Wałęsy w Gdańsku. 
Schemat zasilania rozdzielnic stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 13.06.2022 r. do godz. 16:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udziela Pan Piotr Włodarczyk, e-mail: p.wlodarczyk@lst.aero, tel.: 664 310 408.

Wszelkich informacji w zakresie samego postępowania ofertowego udziela: Pani Agata Libiszewska,  e-mail: a.libiszewska@lst.aero tel.: 887 830 751.

W sprawie ustalenia terminu odbycia wizji lokalnych prosimy o kontakt z Panem Aleksandrem Pionke, e-mail: a.pionke@lst.aero, tel.: 668 461 488.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Schemat zasilania rozdzielnic
  • Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe