Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na usługi sprzątania pomieszczeń socjalno-biurowych oraz magazynowych zaplecza hangarowego LS Technics Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr 05/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
14 września 2021


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługi sprzątania pomieszczeń biurowo-socjalnych i magazynowych znajdujących się w hangarze LS Technics Sp. z o.o. na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku.

Informujemy, że:

-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;

-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń socjalno-biurowych oraz magazynowych znajdujących się w hangarze zlokalizowanym na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Powierzchnia pomieszczeń objętych zapytaniem ofertowym wynosi obecnie 560,5 m2 z możliwością jej zwiększenia. Wymaganą częstotliwość sprzątania objętych zapytaniem powierzchni przedstawia poniższa tabela:

Pomieszczenie:

   Powierzchnia/ilość okien:

 Częstotliwość:

 Zakres sprzątania:

Biura

177 m2

1 raz dziennie (7 dni w tygodniu)

odkurzanie, mycie podłogi,starcie kurzu z urządzeń biurowych i biurek

szatnie

106 m2

1 raz dziennie (7 dni w tygodniu)

odkurzanie, mycie podłogi,

szatnie

106 m2

1 raz w tygodniu

starcie kurzu z szafek BHP - ok. 150 szt. szafek

Kuchnia + WC

65 m2

3 razy na dobę (7 dni w tygodniu)

mycie na mokro podłogi i wszystkich urządzeń sanitarnych

Kuchnia + WC

65 m2

1 raz w tygodniu

przetarcie na mokro wszystkich powierzchni wewnątrz kontenerów

magazyny

212,5 m2

1 raz w tygodniu

odkurzanie I mycie podłogi na mokro

magazyny

212,5 m2

1 raz w tygodniu

przetarcie na mokro wyposażenia

mycie okien

50

2 razy w roku

 

Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego przedstawia spis, powierzchnię oraz szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń objętych zapytaniem ofertowym. 
Zastrzegamy, iż środki czystości niezbędne podczas wykonywania usługi objętej zapytaniem ofertowym zapewnia Oferent. 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone po przeprowadzeniu wizji lokalnej miejsca przeznaczonych do sprzątania pomieszczeń. 
Wizje lokalne możliwe będą po uprzednim ustaleniu terminu z p. Aleksandrem Pionke, e-mail: a.pionke@lst.aero, tel. 668 461 488.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 14 września 2021 r. do godz. 12:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Aleksander Pionke, e-mail: a.pionke@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Specyfikacja dotycząca rozmieszenia oraz spisu pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania