Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na zakup sześciu stoło-półek na części lotnicze.

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
zostaje przedłużony do dnia 04 października 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup sześciu stoło-półek na wyposażenie hali hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Informujemy, że:

-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup sześciu stoło-półek na wyposażenie hali hangaru posadowionego w Porcie Lotniczym Gdańsku według poniższych wytycznych:

Specyfikacja: 
- wymiary zewnętrzne stelaża w cm : 245 x 106 x 165 (wysokość)
- grubość sklejki, rodzaj sklejki: 9mm lub 12mm,  antypoślizgowa
- kółka: wysokie na 12,5 cm (do stelaża stołu), poliuretanowe lub gumowe,  2szt obrotowe z hamulcem + 2 szt zwykłe sztywne
- grubość stelaża: rurki o przekroju kwadratu o boku 30mm
- półki zawieszone na wysokościach (górna powierzchnia blatu): 17 cm, 83 cm, 150 cm     +/- 1 cm 
- zabezpieczenie przeciwkorozyjne 
- nośność jednej półki 40-50 kg
- siatka zabezpieczająca na 3 ścianach, jednej długiej oraz dwóch krótkich, siatka z oczkami maksymalnie 5x5cm

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:
• oryginału lub potwierdzonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
• dokumentów rejestrowych Oferenta,
• formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
• terminu wykonania usługi
• informacji o dostępności serwisu (w miarę możliwości prosimy o całodobową dostępność przez 7 dni w tygodniu)

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 04 października 2021 r. do godz. 12:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw technicznych udziela Marek Cichoń, e-mail: m.cichon@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności