Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na zakup specjalnego narzędzia do wymiany silnika V2500 samolotu Airbus A320 FAM, Bootstrap PN: 98D71203501001 o ściśle określonych parametrach technicznych.

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
zostaje przedłużony do dnia 07 października 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup specjalnego narzędzia do wymiany silnika V2500 samolotu Airbus A320 FAM, Bootstrap PN: 98D71203501001 o ściśle określonych parametrach technicznych.

Informujemy, że:

-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup specjalnego narzędzia do wymiany silnika V2500 samolotu Airbus A320 FAM, który będzie zgodny z poniższymi warunkami technicznymi.

PN: 98D71203501001 Bootstrap

Zestaw spakowany w drewnianą skrzynię zawiera :
1) 4 wciągniki mechaniczne
2) 4 wagi do kontrolowania obciążenia
3) 4 ramiona trzymające, piny zabezpieczające
4) szekle trzymające

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero , w terminie do 07.10.2021 r. do godz. 14:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw technicznych udziela Marek Cichoń, e-mail: m.cichon@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Declaration of the potential contractor regarding confidentiality
  • Declaration of the potential contractor regarding personal data