Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na wynajem i montaż nagrzewnic olejowych do ogrzewania hali hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr 04/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Przedłużony do dnia 17 września 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem i montaż nagrzewnic olejowych na okres grzewczy 2021/2022 do ogrzewania hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Informujemy, że:

-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem  i montaż  dwóch nagrzewnic na olej opałowy z podłączeniem do istniejącego przyłącza  hangaru posadowionego w Porcie Lotniczym Gdańsku według poniższych wytycznych na okres grzewczy 2021/2022:
- dwie nagrzewnice olejowe o mocy 200-250 kW 
- zabudowa w kontenerze z uwagi na umiejscowienie ich na zewnątrz budynku
- miejsce w kontenerze na 2000 l – 3000 l na olej opałowy 
- dostępny serwis w przeciągu 4-6h od zgłoszenia
- gotowość nagrzewnic do pracy od 1.10.2021
- podłączenie do istniejącego przyłącza

Wizje lokalne można odbywać w dniach 30.08-15.09.2021 r.  po uprzednim umówieniu się z p. Aleksandrem Pionke,

e-mail: a.pionke@lst.aero, tel.: 668 461 488.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

• portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami), 
• zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
• oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
• dokumenty rejestrowe Oferenta,
• formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
• projekt umowy o współpracy
• deklaracji przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu uzyskania prawomocnej decyzji Pozwolenie na Budowę
• termin wykonania usługi
• informacji o dostępności serwisu (w miarę możliwości prosimy o całodobową dostępność przez 7 dni w tygodniu)

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 17 września 2021 r. do godz. 13:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw technicznych udziela Aleksander Pionke, e-mail: a.pionke@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Istniejące przyłącze pod nagrzewnice
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w sprawie danych osobowych