Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowo - socjalnych użytkowanych przez Spółkę LS Technics Sp. z o.o. na terenie Biurowca Małej i Średniej Przedsiębiorczości przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach

Zapytanie ofertowe nr 02/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
30 sierpnia 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowo - socjalnych użytkowanych przez naszą Spółkę na terenie Biurowca Małej i Średniej Przedsiębiorczości przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach.

Informujemy, że:
• zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
• postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
• przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowo – socjalnych znajdujących się w Biurowcu przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach.

Ogólny zakres prac:
- malowanie ścian;
- wymiana wykładzin;
- wymiana drzwi;
- wymiana oświetlenia.


Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego przedstawia spis, powierzchnię oraz szczegółowy zakres prac, które są wymagane do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach. Dokładny zakres wymaganych prac należy zweryfikować podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Prosimy o ujęcie w ofercie informacji o realnym terminie rozpoczęcia prac. Oczekiwanym terminem jest wrzesień 2021 z możliwością doprecyzowania go podczas finalnych rozmów z Oferentem.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone po przeprowadzeniu wizji lokalnej przeznaczonych do remontu pomieszczeń. Wizje lokalne możliwe będą po uprzednim ustaleniu terminu z p. Bartoszem Kozieł, e-mail: b.koziel@lst.aero, tel. 887 880 737.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:
• portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami), 
• formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
• projekt umowy o współpracy
• termin wykonania usługi
• szczegółowy kosztorys wykonawczy dokonany po wizji lokalnej

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 
Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 23.08.2021 do godz.: 12:00.

UWAGA! Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 30.08.2021 r. do godz.: 12:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw technicznych udziela Bartosz Kozieł, e-mail: b.koziel@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych