Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia usługi opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z wytycznymi ICAO oraz regulacjami unijnymi dla organizacji obsługi technicznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT
31 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z wytycznymi ICAO oraz regulacjami unijnymi.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zbudowanie i wdrożenie skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji LS Technics Sp. z o. o. zgodnie z wytycznymi ICAO (Safety Management System Doc 9859), rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej UE 2021/1963 oraz EASA NPA 2019-05, a także najlepszymi praktykami i praktycznym doświadczeniem.

Wymogi:

I. System powinien składać się z następujących komponentów i elementów:
1. Polityka bezpieczeństwa i jej cele:
1.1. Zaangażowanie kierownictwa
1.2. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa
1.3. Wyznaczenie personelu kluczowego dla bezpieczeństwa
1.4.  Koordynacja planowania reagowania awaryjnego
1.5.  Dokumentacja SMS
2. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa
2.1. Identyfikacja zagrożeń
2.2. Ocena ryzyka bezpieczeństwa i jego ograniczanie
3. Zapewnienie bezpieczeństwa
3.1. Monitorowanie i pomiar poziomu bezpieczeństwa
3.2. Zarządzanie zmianą
3.3. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem
4. Promowanie bezpieczeństwa.
4.1. Szkolenie i kształcenie
4.2. Komunikacja w zakresie bezpieczeństwa

II. W zakresie zapytania ofertowego znajduje się również przeprowadzenie analizy luk, opis systemu, opracowanie i udokumentowanie planu wdrożenia SMS, zaprojektowanie w uzgodnieniu z kierownictwem organizacji obsługi technicznej LS Technics dokumentacji SMS.

III. Opracowany System Zarządzania Bezpieczeństwem powinien być dostosowany do LS Technics i uwzględniać rozmiar, złożoność i zakres działalności organizacji. 

IV. Istotnym elementem jest opracowanie systemu w oparciu o najlepsze praktyki w szczególności w zakresie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyk, a także monitorowania poziomu bezpieczeństwa i zarządzania zmianą.

V. Opracowana dokumentacja SMS powinna obejmować podręcznik zawierający opis polityki, procesów, procedur SMS oraz rejestry operacyjne zgodnie z wytycznymi ICAO (Safety Management System Doc 9859 pkt 9.3.8), najlepszymi praktykami i praktycznym doświadczeniem.

VI. Dokumentacja powinna być opracowana w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej.

VII. Opracowany system SMS powinien być zintegrowany z systemem zapewnienia zgodności w organizacji obsługi technicznej LS Technics.

VIII. Zapytanie ofertowe obejmuje również przeprowadzenie etapu wdrożenia systemu w poszczególnych działach i obszarach organizacji.

IX. Termin etapu opracowania i uzgodnienia dokumentacji  SMS określa się na 28.11.2022 r., inne terminy do ustalenia w umowie.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 31.01.2022 r. do godz. 12:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Magdalena Krakowska, e-mail: m.krakowska@lst.aero, tel.: 664 310 588.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych
  • Lista przyjętych i stosowanych przez podmiot przetwarzający środków technicznych