Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia usługi dokonania przeglądu aktualnej polityki zarządzania kapitałem personalnym i employer brandingu w LS Technics Sp. z o.o.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
18 lutego 2022

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty, mającej na celu dokonanie przeglądu polityki zarządzania kapitałem ludzkim i aktualnych działań employer brandingowych realizowanych w LS Technics Sp. z o.o. oraz przygotowanie propozycji rozwiązań usprawniających.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 

NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dokonanie audytu/przeglądu aktualnie istniejących wewnętrznych regulaminów i procedur oraz stosowanych praktyk w obszarze HR, w tym działań o charakterze employer brandingowym w Spółce. Oczekujemy dokonania przeglądu w poniżej wymienionych obszarach oraz przedstawienia rekomendacji rozwiązań  i propozycji ewentualnych działań naprawczych, z uwzględnieniem standardów wynikających z najlepszych praktyk rynkowych.

 Oferta powinna zawierać propozycję i wycenę:

- przeglądu procesów i praktyk rekrutacyjnych,
- przeglądu procesów i praktyk onboardingu,
- przeglądu procesów i praktyk zarządzania kompetencjami,
- przeglądu polityki i praktyk szkoleniowych,
- przeglądu innych obszarów, które okażą się konieczne do weryfikacji,
- rekomendację rozwiązań usprawniających,
- wdrożenie rozwiązań usprawniających (opcjonalnie).

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 18.02.2022 r. do godz. 12:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Teresa Dubas-Ślusarek, e-mail: t.slusarek@lst.aero, tel.: 668 182 079.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Lista przyjętych i stosowanych przez podmiot przetwarzający środków technicznych
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych