Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawcy platformy elearningowej LMS (Learning Management System)

TERMIN SKŁADANIA OFERT
11 lutego 2022

Zapytanie ofertowe nr  02/12/2021
 

Poszukujemy nowoczesnej platformy LMS (Learning Management System), która pozwoli oferować szkolenia online, jak również nimi sprawnie zarządzać.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup dostępu do platformy elearningowej LMS, spełniającej poniższe wymogi:

1. Platforma musi umożliwiać korzystanie z niej  w j. polskim i j. angielskim (do wyboru przez użytkownika). 
2. Platforma dopasowana do potrzeb firmy (możliwy wybór modułów, opcji)
3. Użytkownikami platformy będą pracownicy firmy LST, oraz klienci zewnętrzni.

Podstawowe wymogi:

1. Korzystanie z platformy wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML5.

2. Skalowalność platformy powinna pozwalać na wydajną obsługę minimum 2 000 użytkowników.

3. Format szkoleń / materiałów szkoleniowych: głównie ppt i pdf (możliwość migracji gotowych/użytkowanych szkoleń z Moodle do nowej LMS).
a) w materiałach szkoleniowych wykorzystywane są także inne formaty, filmy, linki
b) możliwość tworzenia „interaktywnych” szkoleń, z ćwiczeniami, testami itp.

4. Migracja kont użytkowników wraz z historią z Moodle do nowej platformy.

5. Automatyczne generowanie certyfikatów po ukończeniu szkolenia (pdf)
a) Możliwość kreowania/edytowania certyfikatów według zapotrzebowania (wewnętrzny administrator)
b) Każdy certyfikat musi w momencie jego generowania otrzymać indywidualny i niepowtarzalny numer identyfikacyjny (widoczny na certyfikacie)
c) Możliwość zdefiniowania do kogo wygenerowany certyfikat powinien zostać wysłany (mail)

6. Różne warunki ukończenia szkolenia (do wyboru przez administratora wewnętrznego, osobę która tworzy szkolenie; warunki pojedyncze lub łączone):
a) Test
b) Czas
c) Zapoznanie się z zawartością szkolenia
d) inne

7. Platforma powinna mieć możliwość poszerzania i rozbudowywania, według bieżącego zapotrzebowania.

8. Stałe wsparcie techniczne / merytorycznego od dostawcy podczas świadczenia usługi (Helpdesk: nr. tel. oraz mail).

9. Możliwość kreowania raportów/zestawień/statystyk.

10. Definiowanie / przypisywanie ról poszczególnych użytkowników.

11. Komunikacja platformy z użytkownikami: wysyłanie monitów (np. o przypisaniu do szkolenia, zbliżającym się terminie jego ukończenia itp.) na mail jak również możliwość wysłania maila przecz uczestnika szkolenia do administratora wewnętrznego z poziomu konkretnego kursu. 

12. Egzaminy:
a) Tworzenie baz pytań.
b) Ustawianie minimalnego progu zaliczenia testu

13. Możliwość generowania ankiet, a w efekcie na ich podstawie raportów/podsumowań.

14. Platforma zgodna ze standardami przynajmniej SCORM oraz inne.

15. Aplikacja mobilna: iOS i Android

16. Cykliczne aktualizacje systemu

17. W przypadku chmury lub SaaS miesięczne raporty ze skanera podatności

18. Wielopoziomowa autoryzacja użytkowników

19. Integracja z Microsoft Active Directory

20. Zgodność z aktualnymi przepisami RODO


Opcjonalnie:

1. Możliwość dokonywania/rejestrowania płatności online (karta kredytowa, PayPal, inne…)
2. Możliwość komunikacji z użytkownikiem poprzez SMS (monity, przypomnienia)
3. Możliwość e-commerce, sprzedaż szkoleń z dedykowanym sklepem niezwiązanaym z platformą LMS.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero , w terminie do 11.02.2022 r. do godz. 23:59.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Mariusz Rejzerewicz, e-mail: m.rejzerewicz@lst.aero, tel.: 600 496 743.

Pytania dotyczące samego postępowania prosimy kierować do Pani Katarzyny Skowronek, e-mail: purchasing@lst.aero lub k.skowronek@lst.aero, tel.: 887 834 819.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Dodatkowo oferta powinna zawierać:

- opis systemu, przede wszystkim rodzaj systemu, on premise/SaaS/cloud
- koszt i czas wdrożenia
- koszt miesięcznego utrzymania (koszt miesięczny ściśle powiązany z wybranymi wariantami funkcjonalności)
- koszt szkolenia dla grupy osób dedykowanych do zarządzania platformą (np. administratorzy wewnętrzni)
- platforma musi umożliwiać wielojęzyczność (do wyboru przez użytkownika).
- platforma dopasowana do potrzeb firmy (możliwy wybór modułów, opcji)
- użytkownikami platformy będą pracownicy firmy LST oraz klienci zewnętrzni.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych