Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup licencji dedykowanego oprogramowania do wykonywania rysunków technicznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT
08 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe nr  01/12/2021
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup licencji dedykowanego oprogramowania do wykonywania rysunków technicznych.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup licencji dedykowanego oprogramowania CAD 3D, który będzie zgodny z poniższymi warunkami technicznymi:
- możliwość instalacji oprogramowania na więcej niż jednym komputerze (praca w danej chwili na jednym stanowisku)
- możliwość przetestowania oprogramowania w wersji spełniającej warunki techniczne przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych
- licencja permanentna wraz opieką serwisową / wsparciem technicznym na okres jednego roku od daty zakupu
- możliwość wykonywania modeli 3D projektowanych konstrukcji – detale oraz złożenia
- możliwość sprawdzenia przenikania / kolizji projektowanych komponentów
- możliwość projektowania w środowisku wielobryłowym
- moduł zawierający normalia typu: śruby, nakrętki, podkładki zgodne z normami ISO oraz DIN
- moduł umożliwiający projektowanie układów ramowych oraz kratownic
- możliwość wykonywania rysunków technicznych w oparciu o wykonane modele 3D
- możliwość generowania list BOM w oparciu zaprojektowane modele.
- możliwość generowania plików DWG, PDF, DXF, STP/STEP
- moduł umożliwiający analizę statyczną MES / FEM: brył, powierzchni, układów ramowych oraz kratownic
- moduł zarządzania obiegiem dokumentacji oraz wersjami plików modeli i dokumentacji płaskiej
 

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero , w terminie do 08.12.2021 r. do godz. 12:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji technicznych dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udziela Pan Marek Balewander e-mail: m.balewander@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim oraz angielskim.

Pliki
  • KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH
  • FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
  • OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY W KWESTII POUFNOŚCI
  • OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH