Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty dotyczącej opracowania materiałów reklamowych Spółki w postaci profesjonalnej prezentacji biznesowej oraz projektu folderu reklamowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT
19 listopada 2021

Zapytanie ofertowe nr  01/11/2021
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej opracowania materiałów reklamowych Spółki w postaci profesjonalnej prezentacji biznesowej oraz projektu folderu reklamowego. 

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie koncepcji i wykonanie profesjonalnych materiałów reklamowych o charakterze promocyjnym, obejmujących projekt około 10-15 slajdowej prezentacji biznesowej oraz projekt folderu informacyjnego o Spółce. Wymienione materiały reklamowe powinny przedstawiać wyselekcjonowane informacje o Spółce, prezentujące obszary jej funkcjonowania istotne z perspektywy biznesowej oraz społecznej. Przeznaczeniem stworzonego materiału będzie dostarczenie interesariuszom informacji o specyfice funkcjonowania Spółki oraz świadczonych przez nią usługach w przemyślanej, atrakcyjnej wizualnie formie promującej działalność Spółki przy wykorzystaniu nowoczesnych technik prezentacji/komunikacji marketingowej.

Oczekujemy wykonania koncepcji ww. projektów uwzględniających następujące elementy:

 • scenariusz oraz treści
 • motyw graficzny
 • projektowanie i animacja
 • ogólnostosowany format prezentacji Power Point
 • projekt folderu umożliwiający również wydruk

Dodatkowe elementy zaproponowane przez Wykonawcę, wynikające m.in. z aktualnych trendów marketingowych będą mile widziane i mogą zostać wzięte pod uwagę przy rozpoznawaniu oferty.

Stworzony na potrzebę opracowania materiałów reklamowych motyw graficzny powinien stanowić spójny szablon graficzny i umożliwiać jego wielokrotne wykorzystywanie jako layout do nadania oprawy wizualnej wszelkich dokumentów wewnętrznych Spółki.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: i.radochonska@lst.aero, w terminie do 19 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pani Iwona Radochońska, e-mail: i.radochonska@lst.aero, tel.: 696 024 772.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych