Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe nr 02/02/2022 w sprawie przedstawienia oferty na zakup, instalację, uruchomienie elektronicznych depozytorów kluczy oraz systemu zarządzania nimi dla trzech lokalizacji LS Technics Sp. z o.o.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
08 marca 2022

Zapytanie ofertowe nr 02/02/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup, instalację, uruchomienie elektronicznych depozytorów kluczy oraz systemu zarządzania nimi dla  trzech lokalizacji Spółki: Katowice, Gdańsk oraz Warszawa.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 

NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup, instalację, uruchomienie 3 depozytorów kluczy oraz systemu zarządzania nimi w lokalizacjach:
- 42-625 Pyrzowice , ul. Wolności 90
- 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 47 
- 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 08 Marca 2022 r. do godz. 13:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw technicznych udziela Piotr Włodarczyk, e-mail: p.wlodarczyk@lst.aero, tel.: 664310408.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Opis przedmiotu zamówiena
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Lista przyjętych i stosowanych przez podmiot przetwarzający środków technicznych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe