Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe nr 01/04/2022 w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie projektu wewnętrznej instalacji grzewczej w związku z planowanym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej GPEC hangaru LS Technics Sp. z o.o. na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sporządzenie projektu wewnętrznej 
instalacji grzewczej w związku z planami przyłączenia hangaru LS Technics Sp. z o.o. do sieci ciepłowniczej 
miejskiej.

Lokalizacja hangaru: teren Portu Lotniczego w Gdańsku.


Informujemy, że:


− zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo 
swobodnego wyboru złożonej oferty;
− postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania 
umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują 
z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
− przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS 
Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.
LS Technics Sp. z o.o.
Ul. Centralna 5, 
42-625 Pyrzowice
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł, 
NIP 6451002139; 
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero


1. Przedmiot zapytania ofertowego:


LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie projektu 
wewnętrznej instalacji grzewczej dla użytkowanego hangaru, w związku z planowanym przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej GPEC. 
Lokalizacja hangaru: budynek znajduje się na terenie Portu Lotniczego im. L.Wałęsy w Gdańsku. 
Szczegółowy plan budynku hangaru wraz z wymiarami określa Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC określa Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 


2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:


Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 25 maja 2022 r. do godz.
16:00


3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udziela: pan Piotr Włodarczyk, 
e-mail: p.wlodarczyk@lst.aero, tel. 664 310 408
Wszelkich informacji w zakresie samego postępowania ofertowego udziela: Agata Libiszewska, e-mail: 
a.libiszewska@lst.aero. Tel. 887 830 751
W sprawie ustalenia terminu odbycia wizji lokalnych prosimy o kontakt z panem Aleksandrem Pionke, 
e-mail: a.pionke@lst.aero, tel. 668 461 488


4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy o udostępnieniu danych osobowych
  • Lista przyjętych i stosowanych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych LST
  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2