Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby ogrzewania hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
08 października 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby ogrzewania hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Informujemy, że:

-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup oleju opałowego wraz z transportem na teren Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Poglądowo wskazujemy, iż estymowana ilość konieczna do zakupu to ok. 65 000 dm³ bazując na analizie wydatków za poprzedni okres grzewczy. Postępowanie dotyczy zakupu oleju opałowego wraz z jego dostawą do hangaru zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie hangaru w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Jednorazowe zamówienie nie będzie przekraczało 6000 dm³.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

• portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami), 
• zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
• oryginału lub potwierdzonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
• dokumentów rejestrowych Oferenta,
• formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
• projektu umowy sprzedaży
• terminu realizacji zamówienia – oczekiwany termin zrealizowania pierwszego zamówienia to 15.10.2021 r.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 8 października 2021 r. do godz. 12:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego w zakresie spraw logistycznych udziela Pan Aleksander Pionke, e-mail: a.pionke@lst.aero, tel.: 668 461 488.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego –Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych