ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru podmiotu, który dostarczy wózek widłowy na potrzeby

Wydziału Techniki Lotniczej LS Technics Sp. z o.o.

 

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty na dostawę nowego lub używanego wózka widłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby Wydziału Techniki Lotniczej LS Technics Sp. z o.o.

 

 1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wirażowa 35 02-158 Warszawa NIP: 634-10-02-139

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest wybranie dostawcy jednej sztuki nowego lub używanego wózka widłowego, mającego służyć obsłudze magazynu działającego w ramach Wydziału Techniki Lotniczej Spółki.

 1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

Oferowany wózek widłowy powinien spełniać następujące kryteria:

 • udźwig przy środku ciężkości 1100mm powyżej 6 ton,
 • długość wideł 2200mm-2400mm,
 • przesuw boczny,
 • kabina,
 • w przypadku sprzętu używanego rocznik produkcji nie wcześniejszy niż 2006 rok;
 • przygotowany do rejestracji w UDT;
 • pełna dokumentacja. 
 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

 Zgodnie z podpisaną umową.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Zgodnie z załączonym formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 W sekretariacie Spółki LS Technics Sp. z o.o.- w pokoju nr 326 przy, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie lub pocztą na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 14.10.2016 r. do godz. 14:00. Koperty zawierające oferty w postępowaniu prosimy oznaczyć dopiskiem: „Wózek widłowy dla Techniki Lotniczej”.

Oferent powinien przedstawić:

 • Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 3).
 • Wypełnione oświadczenie dotyczące poufności (załącznik 4).
 • Projekt wstępny umowy sprzedaży wózka widłowego.
 • Specyfikację techniczną proponowanych urządzeń.

 7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Piotr Włodarczyk tel. +48 664 310 408, e-mail: p.wlodarczyk@lst.aero
Informujemy, że:

 1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty; 2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 2. Oświadczenie wykonawcy