Zapytanie ofertowe nr 01/10/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2017

w sprawie przedstawienia oferty na Zakup 230 sztuk czapek antyskalpowych typu baseballówka z zamieszczonym logo firmy

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:

„Zakup 230 czapek antyskalpowych typu baseballówka z zamieszczonym logo firmy”

 Plan magazynu stanowi załącznik 1

 

Informujemy, że:

  1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2011 r. Nr 113 poz 759 z póź.zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

1. Składający zapytanie ofertowe:

 LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Wirażowa 35

02-158 Warszawa

NIP: 645 100 21 39

Tel.: (32) 284 50 85

Fax:  (32) 284 50 85

E-mail: office@lst.aero

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 230 czapek antyskalpowych typu baseballówka z zamieszczonym w widocznym miejscu logo firmy posiadających atest potwierdzający spełnianie norm art. 237 indeks 6 par.1, zg z którymi ” Producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca środków ochrony indywidualnej jest obowiązany wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego  stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi oraz paragraf 2 zg z ” Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zmian.) Zgodnie z tą ustawą zaliczone do II kategorii ochrony głowy muszą posiadać zarówno certyfikat na znak bezpieczeństwa, jak i deklarację zgodności z obowiązującymi normami, które to dokumenty powinien udostępnić ich dystrybutor przepisami” – Na każdej z nich  powinno być umieszczone kolorowe logo firmy o wymiarach (wzór logotypów stanowi załącznik do zapytania). Czapka jest dedykowana zarówno dla kobiet jak i mężczyzn i powinna posiadać regulację z tyłu.

Adres odbioru i dostawy:
LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5
42-625 Ożarowice

 3. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

230 sztuk czapek antyskalpowych typu baseballówka z zamieszczonym logo firmy oraz regulacją z tyłu
• Koszt zakupu jednej czapki antyskalpowej
• Kopia atestu potwierdzającego spełniającego normy art. 237 indeks 6 par.1 oraz paragraf 2 KP, zg z którymi ” Producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca środków ochrony indywidualnej jest obowiązany wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego  stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi oraz zg z ” Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zmian.) Zgodnie z tą ustawą zaliczone do II kategorii ochrony głowy muszą posiadać zarówno certyfikat na znak bezpieczeństwa, jak i deklarację zgodności z obowiązującymi normami, które to dokumenty powinien udostępnić ich dystrybutor przepisami”,
• sposób dostarczenia w/w zamówienia na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach.
• Warunki gwarancji
• Warunki płatności

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Dwa tygodnie od momentu podpisania umowy na wykonanie zlecenia.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie proszę:

• określić koszt wykonania 230 sztuk czapek antyskalpowych typu baseballówka wraz z kosztem wykonania jednej wyżej wspomnianej czapki antyskalpowej
• określić sposób płatności – faktura przelewowa z miesięcznym terminem płatności
• dołączyć kopię atestu potwierdzającego spełnianie norm art. 237 indeks 6 par.1 oraz paragraf 2 KP, zg z którymi ” Producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca środków ochrony indywidualnej jest obowiązany wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego  stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi oraz zg z ” Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zmian.) Zgodnie z tą ustawą zaliczone do II kategorii ochrony głowy muszą posiadać zarówno certyfikat na znak bezpieczeństwa, jak i deklarację zgodności z obowiązującymi normami, które to dokumenty powinien udostępnić ich dystrybutor przepisami”
• Przedstawić wizualizację produktu wraz ze specyfikacją materiałową

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki, przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach, kod. 42-625 lub przesłanie na adres e-mail: w.ryczek@lst.aero, w terminie nie później niż do dnia 29.10.2017 r. do godz. 16:00.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Wioleta Ryczek tel. 668 292 128, e-mail: w.ryczek@lst.aero.

Załącznik:

1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

2. Logotyp firmy.