Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty na opracowanie projektu i wykonanie instalacji monitoringu TV przemysłowej
 1. Składający zapytanie ofertowe:
  LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  J. G. Bennetta 2
  02-159 Warszawa
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  W związku z koniecznością wdrożenia monitoringu wizyjnego w hangarach na lotniskach w Gdańsku, Warszawie i Katowicach, prosimy o przedstawienie oferty na opracowanie projektu i wykonanie instalacji monitoringu TV przemysłowej.
 1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
  Wymagania dotyczące monitoringu:
  – dostęp do monitoringu z wydzielonych segmentów sieci rozległej spółki,
  – przechowywanie nagrań z dostępem online do 30 dni wstecz,
  – automatyczne wykonywanie kopii nagrań i przechowywanie ich 12 miesięcy wstecz,
  – urządzenia nagrywające powinny mieć przynajmniej dwa redundantne zasilacze i dwie karty przynajmniej 1 GbE.

  Zakres robót obejmuje:
  – przedstawianie projektu uwzględniającego ilość kamer wraz z ich proponowanym rozmieszczeniem,
  – podanie parametrów kamer oraz elementów monitoringu wizyjnego CCTV jakie będą użyte do monitoringu,
  – przedstawienie kosztów wykonania prac, wraz z urządzeniami tj. kamery i elementy monitoringu wizyjnego CCTV.

  Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia.

 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
  6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe i oświadczenia potencjalnego wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Osobiście w sekretariacie  Spółki na I piętrze budynku przy ul. J. G. Bennetta 2B w Warszawie z dopiskiem „Monitoring CCTV dla LST” lub przesłanie na adres mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 12.00.
 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Seweryn Kotlewski,   tel. 609 001 550,  e-mail: s.kotlewski@lsas.aero

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z .o.o.

Załączniki:

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 2. Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych.