Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU LS TECHNICS SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa
ogłasza

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z 2003 r. z późn. zmianami)

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU LS TECHNICS SP. Z O.O.

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres LS Technics Sp. z o.o. ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie siedziby Spółki pod ww. adresem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia.

Warunkiem koniecznym dla kandydata jest:
1. wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
6. osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku powinny złożyć Ministrowi Rozwoju oświadczenia lustracyjnego lub załączyć informację o złożeniu uprzednio Ministrowi Skarbu Państwa albo – w przypadku, gdy oświadczenie zostało złożone po dniu 1 stycznia 2017 roku – Ministrowi Rozwoju, oświadczenia lustracyjnego – podstawa prawna: ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.). Oświadczenia winny być złożone zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys z opisem pracy zawodowej, w tym szczegółowym za okres nieprzekraczający ostatnich 10 lat,
3. oryginał lub odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. oryginały lub odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
5. oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,
6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
10.oświadczenie – podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) – że kandydat:
1) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej Spółki lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka,
5) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki
lub oświadczenie, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Prezesa Zarządu, przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej,
11.oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rozwoju oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio Ministrowi Skarbu Państwa albo – w przypadku, gdy oświadczenie zostało złożone po dniu 1 stycznia 2017 roku – Ministrowi Rozwoju, oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku),
12.przedstawioną przez kandydata w formie pisemnej, od 3 do 5 stron maszynopisu, propozycję działań w funkcji Prezesa Zarządu w aspekcie całokształtu działalności Spółki i jej rozwoju,
13.informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w punktach 3, 4, 5 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 31.05.2017 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach od 05.06.2017 do 09.06.2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy ul. Wirażowej 35, 02-158 Warszawa. Termin ten może ulec zmianie. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie umożliwiającym stawienie się na rozmowę. Dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia rozmów oraz ich kontynuowanie w dniach następnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego,
5. zagadnienia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. nr 55, poz. 476 z 2003 r. z późn. zmianami) w zakresie, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 2, 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia,
6. zdolności menedżerskie kandydata w aspekcie jego dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

Zarząd Spółki udostępnia do wglądu, w siedzibie Spółki, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, następujące materiały informacyjne o spółce zawierające:
– sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta oraz stosowne uchwały ZZW za rok 2015 oraz opracowaną przez Zarząd Spółki skróconą informację o Spółce;
– umowę Spółki.

Kandydat może nabyć kserokopie ww. dokumentów po wpłaceniu kwoty 50 zł na następujący rachunek bankowy Spółki : 02 1020 2368 0000 2402 0022 3040.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
Po zakończeniu postępowania Rada Nadzorcza niezwłocznie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania w zakresie dotyczącym kandydata.